Jiang Ying
Xi'an, Shaanxi Province
People's Republic of China
Xi'an, China, 1999

Xi'an, China, 1999

Hong Kong, 1999 Xi'an, China, 2001

Xi'an, China 1999

Xi'an, China, 1998

   
1999
1999
   
1998
1999
Xi'an, China 1988 Xi'an, China, 1992
   
1999
1999
Wuhan, China, 1980 Hong Kong, 1999
Seoul, Korea, 2000
 
   
1999
1999
1999
1999
   
1999
1999
   
1999
1994
   
1999
1999
Xi'an, China, 1981
   
1999
1999